Skip to main content

E-tent: Start

Allmän info

 E-tent står för elektronisk tentamen och innebär ett system där man kan tentera på dator i ett videoövervakat utrymme. Med e-tent erbjudsen mer flexibel möjlighet att tentera;man kan tentera i snabbare takt och på flexiblare tidpunkter som lättare går att anpassa efter andra tenter och arbete. 
Systemet för e-tent (Exam) och e-tentrummen är gemensamma för Åbo Akademi och Turun Yliopisto. Det finns flera e-tentrum i Åbo och ett i Vasa.

Hur gör du för att e-tentera?

 1. Kontrollera vlka kurser som kan tenteras i Exam

 • Du kan söka fram alla existerande allmänna e-tenter i Exam efter att du loggat in på exam.utu.fi
 • Din lärare har meddelat dig att du kan e-tenta.
 • Din lärare har gett dig direktlänken till en tent i Exam
 1. Boka en e-tent via Exam (exam.utu.fi)
 2. Se till att du har ett nyckelkort till e-tentrummet
 3. Gå till e-etentrummet där du bokat din tent och genomför tenten
  • Ifall du INTE går på tent du har bokat (dvs.inte annullerar bokning): meddela din lärare att hen frigör din tent för bokning
  • Problem under tenten: fyll i blankett för anmälan om avbruten tent
 4. Vänta på att få bedömningen via e-post

Tidpunkter för e-tenter

 • Tentamina kan bokas max 1 månad (28 dagar) på förhand.
 • Läraren har definierat när kursen är möjlig att tentera. Dessa tider finns i e-tentsystemets bokningskalender där du bokar in dig för att tentera på en ledig tid. Du kan också komma överens med läraren att få tentera som e-tent. Det är upp till varje lärare att avgöra om hon/han vill erbjuda denna möjlighet.
 • Någon minimitid för hur länge i förväg en tentbokning rent tekniskt bör göras finns inte, huvudsaken är att man hinner till sin bokning (dvs. också vid behov hinner skaffa nyckelkort till utrymmet).
 • Du kan påbörja och avsluta tentamen när som helst under den tid du bokat för tenten (dvs. du måste inte börja skriva din tent då tenttiden startar, men notera att tiden alltid tar slut vid den tidpunkt då bokningen upphör).
 • Det är förbjudet att lämna tentutrymmet under pågående tentamen.

Tentbesök från annan högskola

Studenter från andra högskolor kan avlägga tentamen från sina egna hemhögskolor i Turun yliopistos och Åbo Akademis Exam-utrymmen. 
Notera att du bokar din tent via din hemhögskolas Exam-system, med din hemhögskolas användarnamn.
Se närmare anvisningar på finska [pdf] resp. på engelska [pdf] för avläggandet av tenten i Åbo.

Studentguider

 • Exam-guide för studenter: Allmän info + boka e-tent ( pdf)
 • Exam-guide för studenter: Skriva e-tent ( pdf)
 • Exam-guide för studenter: Bedömning av e-tenter ( pdf)
 • Exam-guide för studenter: Skriva e-tent med kyrilliska bokstäverpdf)

Lärarguider

 • Lärarguide ( pdf)
 • Skapa tent - "snabbguide 1 A4" ( pdf)
 • Videoguider ( spellista):
  • Video (12:08): Vad är e-tent?
  • Video (13:35) Inloggning till Exam och skapa tent
  • Video (5:16) Bedöma tentsvar i Exam
 • Frigöra tenter för studenter som inte avlagt bokad tent (no-show), se lärarguiden kap. 7.4(pdf)

Kontaktinformation

Frågor: exam@utu.fi

Blankett för anmälan om avbruten tent

Kontaktperson för e-tent vid Åbo Akademi:
Tove Forslund, FUS/Lärandestöd, 02-2154685, exam@utu.fi

Fakulteternas kontaktpersoner för Exam:
FHTPs: ämnesstöd
FSE: Joanna Anckar och Tuija-Liisa Pohja 
FNT: Mary-Anne Hamberg-Ahola och Kerstin Fagerström

Användarvillkor

1. I e-tent följs ÅA:s instruktion för examination och bedömning.
2. Studerande går med på audio- och videoövervakning, samt att passerkontroll, videoövervakning och tentamenssystemets uppgifter kan kombineras för att säkra identiteten på den som tenterar.
3. I e-tent tillämpas de allmänna användningsvillkoren för Akademins datorresurser.
4. Dataskyddsregister för Exam[pdf] och dataskyddsbeskrivning för videoövervakning av e-tentutrymmena ( i Åbo[pdf] och i Vasa [pdf]) uppgjorda enligt Personuppgiftlagens 10§ (22.4.1999/523)