Gå till huvudinnehållet

Open access: Finansiering för open access: rabatter, vouchers & APC-pool

Open access utan avgift (APC) eller billigare för ÅA-forskare

ÅA-anknutna forskare får publicera gratis open access eller med rabatt på APC (article processing charge, också kallad open access-avgift, publiceringsavgift, författaravgift) hos följande förlag. Notera att dessa avtal gäller enbart open access till artiklar (APC), inte öppnande av bokkapitel eller böcker.

> Klicka på förlagets namn för anvisningar för hur rabatten fås, samt listorna över vilka tidskrifter ingår i avtalen.   

ACM (Association for Computing Machinery) - full open access i tidskrifter och konferenspublikationer. Gäller artiklar accepterade 1.7.2022–31.12.2024.

ACS (American Chemical Society) - Full open access och hybrid, gratis ("vouchers").  Därefter kan ÅA-anknutna forskare få 25% rabatt på ASC Author Choice-programmet (hybrid), förutsatt att man anger att ÅA är en "all ASC Publications subscribing institution". Priser här. (Tillägg 1.3.2021 avtal i kraft för 2021-2023 - begränsat antal vouchrar, kan ta slut i slutet av 2023.)

Cambridge University Press - full open access och hybrid, gratis. Begränsat antal artiklar antagna 2022-2024. Se listan på vilka tidskrifter som omfattas av avtalet här.

Cell Press -  hybrid, gratis (referentgranskade artiklar antagna för publicering 1.1.2022-31.12.2024) i utvalda tidskrifter.

Elsevier - Hybrid, gratis (begränsat antal artiklar antagna 1.1.2021-31.12.2023) i utvalda tidskrifter (över 1600 st). 
(Obs! Elsevier har s.k. spegeltidskrifter (mirror journals) som är open access och har samma titel som högt rankade tidskrifter men med tillägget X. De här är skilda tidskrifter och inte hybridlösningar för originalen och material som publiceras i dem publiceras inte i den högt rankade ursprungstidskriften. Vi rekommenderar tills vidare (mars 2019) att överväga originalpublikationen + parallellpublicering av det accepterade manuskriptet.) 

Emerald - Hybrid, gratis (1.1.2021–31.12.2023).

Frontiers - Full open access, rabatt 10% om du ansökt om pengar från ÅA:s APC-pool och blivit beviljad. Dvs rabatten ska utnyttjas (och kan bara utnyttjas) i samband med att man beviljas stöd från APC-poolen. (1.4.2022-31.12.2024) 

IEEE - Hybrid och full open access gratis, 1.1.2021-31.12.2023.

MDPI - Full open access, rabatt 10% (välj Åbo Akademi i rullgardinsmeny under "Selected institutions and societies have individual agreements...") Notera att MDPI från januari 2020 inte tillåter att man kombinerar den här institutionella medlemskapsrabatten med andra rabatter och kuponger. Man får välja vilken rabatt man vill använda i varje enskilt fall.

Nature Research - hybrid, gratis. (Antagna artiklar 1.6.2022-31.12.2024)

OUP (Oxford University Press) - Hybrid, gratis. (2021-2023)

RSC (Royal Society of Chemistry) - Hybrid open access, gratis (2022-2023). Även många full open access tidskrifter är gratis att publicera OA i för tillfället och en del erbjuder en rabatt på 15%, för mera information se här (Word-dokument).

Sage - Hybrid gratis, full open access: 20% rabatt. För artiklar accepterade 1.1.2023-31.12.2024.

Springer Nature (=Springer) - Hybrid, gratis. (Artiklar accepterade 1.1.2021-31.12.2023 i hybridtidskrifter som hör till Springer Compact collection.)

Taylor & Francis - Hybrid gratis, begränsat antal vouchers per år. För artiklar accepterade 1.1.2023-31.12.2024. (Artiklar accepterade i Taylor & Francis Open Select Standard Rate journals).

Wiley - Full open access och hybrid, gratis (artiklar antagna för publicering 1.1.2023-31.12.2024). (Wiley har egen instruktionssida för rabatten.)

Kontrollera hur du får tillgång till rabatten eller vouchern innan du skickar in ditt manuskript. (Länkar till villkor och anvisningar finns i listan ovan.) Förfarandet varierar från förlag till förlag, men i regel krävs att den ansvariga författaren ("corresponding author") använder sin abo.fi-e-postadress som bevis för tillhörighet till ett universitet som omfattas av rabatten.

Rabatter fås främst tack vare så kallade read and publish-avtal som tillåter att forskare vid universitet som betalar för tidskriftsprenumerationer från dessa förlag får publicera öppet (både full open access och hybrid) billigare eller gratis i många av förlagens tidskrifter. FinElib är bibliotekens nationella förhandlingsorgan för dessa avtal.

 

Våra read & publish-avtal finansieras av Gösta Branders forskningsfond, Stiftelsen för Åbo Akademi.

APC-pool för open access-avgifter

APC-poolen tar emot ansökningar!

OBS! Innan du skickar in en ansökan till poolen, kolla att det inte redan är gratis för dig som ÅA-forskare genom avtalen här i vänstra spalten! Poolen beviljar stödet innan artikel skickas in för referentgranskning till förlaget. (För tidigare inskickade artiklar förväntas författarna ha sett till att de har täckning för sin beställning.)

APC-pool för open access-kostnader vid ÅA

Har du en artikel i röret, som är nästan klar, som kunde publiceras i en open access-tidskrift men saknar finansiering för avgiften? ÅA har nu en pool för open access-kostnader, sedan 2020. Målet är att ge ÅA-anknutna forskare lika möjlighet till open access-publicering (utöver parallellpubliceringsmöjligheten) och stimulera publicering i guld/full open access-kaneler - av såväl referentgranskade artiklar som bokkapitel och böcker. APC-poolen finansieras av Gösta Branders forskningsfond, Stiftelsen för Åbo Akademi.

Bakgrund

Åbo Akademis forskare behöver övergå till att publicera mera i open access-kanaler men det kostar ibland, och alla har inte tillgång till finansiering för de avgifter som utgivarna tar ut (oftast i form av APC=article processing charge) istället för prenumerationsavgifter eller nerladdningsavgifter. Därför har en ÅA-gemensam "APC-pool" instiftats.

Hur

Poolens medel beviljas på basis av (kort) ansökan på e-blankett, som skickas in av den författare som sköter kontakten till förlaget ("corresponding author"). Ansökan skickas in när artikeln är nästan klar att skickas in, för att undvika väldigt långa reserveringstider (fram till beskedet om ev. publicering). Ansökningarna utvärderas mot givna villkor av ÅAB:s team för öppen vetenskap (under överinsikt av vicerektorerna). Ansökande ska få svar inom fem arbetsdagar för APC-kostnader. (För andra open access-kostnader kan det ta lite längre.)

Pilotpoolens funktion ska matcha publiceringspraxis och den justeras efterhand utgående från feedback.

Ansökan: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12647/lomake.html

 

Principer för beviljande av APC-stöd

Vem kan ansöka?

Forskare med huvudsaklig ÅA-affiliation, vars publikationer rapporteras till UKM (för ÅA) och som fungerar som ”corresponding author”/”submitting author”, närmare bestämt

 1. Vid ÅA anställda forskare (alla nivåer)
 2. Forskare med avtal för icke-anställd personal (stipendiater med avtal för icke-anställda, alla nivåer)
 3. Emeriti

OBS! Forskare som har externa forskningsmedel (t.ex. gamla FA-projekt som startat före 1.1.2021) förväntas använda upp sin projektbudget för OA-medel först. Forskare med enbart anknytning som docent rapporterar inte sina publikationer för ÅA till UKM och de kan därför inte beviljas stöd.
Två artiklar per corresponding author kan finansieras per år (men man kan förstås vara medförfattare i andra artiklar som beviljas understöd). Undantag till denna regel kan eventuellt göras i slutet av året ifall medel finns kvar.

Stöd kan beviljas för avgifter för publikationer som uppfyller merparten av följande villkor:

 1. Full open access-publikationer (=tidskrifter i vilka alla artiklar blir öppet tillgängliga och som inte uppbär prenumerationsavgifter). Också för bokkapitel eller böcker kan man få motsvarande kostnader täckta (i fall då parallellpublicering inte är ett skäligt alternativ).
 2. Tidskriften/publikationskanalen finns registrerad i DOAJ.org eller Scopus eller kan på annat sätt granskas och konstateras vara seriös.
  1. Referentgranskning. Publikationskanalen har ett seriöst förfarande för kvalitetsgranskning (peer review) och publikationen som ansökan gäller ska genomgå sådan granskning.
  2. Utgivaren/tidskriften har tydliga publikationsetiska principer
   (Motsvarande Open Access Scholarly Publishers Associations (OASPA) "Code of Conduct" http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/. )
 3. Publikationskanalen ska ha JUFO-klass 1-3.
 4. Publikationen får en öppen licens (helst CC-BY 4.0, om ingen annan erbjuds accepteras CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND).​
 5. Där det finns vouchers eller rabatter tillgängliga för ÅA-anknutna forskare ska dessa användas.

Hybrid-open access-publicering prioriteras inte. Detta är open access-publicering som tilläggsservice i en prenumerationsbaserad tidskrift, där endast en del av innehållet är fritt tillgängligt. Ansökningar är ändå välkomna och som svar kommer info om parallellpubliceringsmöjligheterna. -- Varför? Hybridmodellen är dyr eftersom tidskrifterna tar ut både prenumerations/licensavgift och APC via universiteten (s.k. ”double dipping”). APC-avgiften är i dessa fall inte ett villkor för publicering, utan en kompletterande service. För hybridpublikationer rekommenderas i första hand parallellpublicering i AboCRIS eller annat öppet repositorium som väg till open access. Hybrid-OA är möjligt också via de read and publish-avtal som ÅA har (se länk ovan till vouchers och rabatter).

 

Ansökningsförfarande

Ansökan görs på e-blankett och målet är svar inom fem arbetsdagar.

Frågor? openscience@abo.fi / Yrsa Neuman 4193

 

OBS!

Det finns många APC-rabatter eller vouchers för ÅA-forskare: http://libguides.abo.fi/openaccess/rabatter

Läs mera på http://libguides.abo.fi/openaccess