Skip to main content

Kemi: Artiklar och tidskrifter

Sök artikel så här

  1. Finns tidskriften i elektronisk form vid ÅAB?
  2. Finns tidskriften i tryckt form vid ÅAB?
  3. Finns den vid Turun Yliopisto?
  4. Finns den tryckt form vid Depåbiblioteket?
  5. Fjärrlån från annat bibliotek

1. Sök e-tidskrift i Alma

2. Sök tryckt tidskrift i Alma

3. Sök hos Turun Yliopisto

4. Sök tryckt tidskrift hos Depåbiblioteket i Kuopio

Artikelkopior fås kostnadsfritt från Depåbibliotekeket

  1. Kontrollera i deras databas om de har numret du söker
  2. Beställ online. Välj fliken Artikel


Skriv Finns vid Depå som anmärkning

5. Fjärrlån

Dagstidningar och magasin

Mata in din publikation i Artur

Saknar tidskrift, konferens eller förlag JuFo-nivå? Skicka då in titeln här. Nya förslag får nivå 0-1. Vart 4:e år justeras alla nivåer. Nästa gång det sker är 2022.

Är något oklart? Blev något fel? Maila artur[at]abo.fi!