Gå till huvudinnehållet

ÅAV specialsamlingar: Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling
Unescos Världsminnesprogram

Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling upptogs år 2017 i det nationella registret för Unescos världsminnen. Med Världsminnesprogrammet vill Unesco skydda arkiv- och biblioteksarvet i hela världen, förbättra tillgängligheten till det samt öka medvetenheten om detta kulturarv och dess betydelse. 

Allmänt

Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling ger en bild av boklig kultur och bildning i Österbotten under fyra århundradenSamlingen upptogs år 2017 i det nationella registret för Unescos världsminnen

Samlingen är ett kulturhistoriskt viktigt arv som ett exempel på sin tids vetenskapliga bibliotek. Samlingen omfattar två separata delar: skolans bibliotek och rektor Oskar Ranckens privatbibliotek. Vasa svenska lyceums bibliotek och Ranckens samling ägs av Åbo Akademi och bevaras som en specialsamling i slutet magasin.

Skolbiblioteket omfattar 700 hyllmeter och består av böcker från följande skolors bibliotek:

  • Wasa trivialskola (1684-1841)
  • Högre elementarskolan i Wasa (1841-1872)
  • Wasa gymnasium (1844-1872)
  • Elementarläroverket i Vasa (1872-74)
  • Vasa svenska lyceum (1874-1974)
Särskilt Wasa gymnasiums bibliotek tillkom som en angelägenhet för hela Österbotten genom insamlingar och donationer från ståndspersoner och prästerskap. I Vasa brand 1852 förstördes majoriteten av gymnasiets 7000 verk, men 1015 verk finns bevarade. Hela regionen slöt upp efter branden och ett nytt skolbibliotek tog form genom ytterligare donationer.
 
Lyceibiblioteket innehåller värdefull litteratur inom olika ämnesområden, med tyngdpunkt på klassiska språk och teologi. De äldsta böckerna är från 1500-talets början och i samlingen finns många rariteter och unika äldre vetenskapliga och teologiska verk i originalutgåvor. Samlingen innehåller inhemskt tryck av Finlands första boktryckare Peder Wald och de i Vasa verksamma boktryckarna Londicer. Böcker tryckta av berömda boktryckare som Aldus Manutius, Plantin och Elzevier ingår. I biblioteket finns 80 titlar som härstammar från Läse-Bibliotheket i Wasa (1794-1845), vilket räknas som Finlands första allmänna bibliotek. Därtill ingår dissertationer från akademin i Åbo, tidningsårgångar och tidskrifter samt olika typer av småtryck.
 

"Då jag af egen erfarenhet lifligt känner swårigheterna wid hopbringandet af t.o.m. så små samlingar som mina och klart inser den med tiden allt mer förminskade möjligheten att åter sammanföra en wäsentlig del af äldre föremål i desamma har tanken på deras i egenskap af enskild egendom nästan oundwikliga framtida förskingring kanske förstöring och derigenom omöjliggjorda användning för wetenskapliga ändamål smärtat mig hwarför jag...gerna wille weta dem bewarade till det allmännas fromma såsom ett litet inlägg i det gemensamma bildningsarbetet för fosterlandet."

J.O.I. Rancken, Wasabladet 24.4.1886

Rektor Oskar Ranckens (1824-1895) privatbibliotek utgör en egen samling. Rancken-samlingen innehåller bokrariteter, manuskript, avhandlingar och småtryck. Småtryckssamlingen är särskilt omfattande, med mängder av Vasa-tryck (Londicer, Unggren, Wasa tryckeribolag), tryck från andra orter (Åbo, Uleåborg, Kuopio, Viborg, Helsingfors m.fl.), visor, skillingtryck, 1600-tals-förordningar, bröllopsdikter, tal, teaterprogram, bokauktionskataloger, affischer och program om offentliga nöjen i Vasa under 1800-talet. En handskriftssamling med släkten Ranckens korrespondens samt insamlad finlandssvensk folklore finns bevarad och registrerad. Rancken-samlingen är en del av Åbo Akademis arkivsamlingar. Ranckens folkloristiska samlingar är deponerade vid Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi i Åbo. 

Placering och lånetid: Sluten samling, böckerna ges ej som hemlån. De äldsta delarna av samlingarna är katalogiserade i Alma med signum ÅA Lyc och ÅA Lyc.Ran. Material ur samlingarna måste beställas fram på förhand. Kontakta Viveca Rabb viveca.rabb@abo.fi för närmare information.

I ÅAB:s databas Brevsam är Ranckens mottagna brev registrerade (sök på Rancken, Oskar vid Samling).

Hereditas Culturalis Wasaensis

Lästips

Vasa svenska lyceum

Vasas historia som skolstad är lång. År 1641 grundades en pedagogi, som ersattes av trivialskolan när den flyttades från Nykarleby till Vasa 1684. Ca 1500 elever hade genomgått Wasa trivialskola 1684-1844, bland andra naturvetaren Per Kalm, superkargören Johan Peter Bladh, fysikern Gustav Gabriel Hällström, nationalskalden Johan Ludvig Runeberg, ärkebiskoparna Carl Fredrik Mennander och Jacob Tengström.

På 1840-talet blev trivialskolan Wasa högre elementarskola och fler gymnasier grundades i landet. Wasa gymnasium invigdes 1844. Under 1860-talet reformerades skolväsendet. Gymnasiet omformades och 1874 inledde Vasa svenska lyceum sin verksamhet. Lyceet fanns där Vasa övningsskolas gymnasium är idag. Kända elever är bl.a. Olav Ahlbäck, Carl-Eric Thors, Tor och Rafael Karsten, A.I. Heikel, K.Rob.V. Wikman, Helmer Tegengren, Väinö Tanner, Lars-Erik Taxell och Harry Järv. År 1974 sammanslogs lyceet med Vasa svenska flicklyceum och bildade Vasa övningsskola, som fungerar i anslutning till Åbo Akademis lärarutbildning.

Oskar Rancken

Johan Oskar Immanuel Rancken (f. 1824 i Bjärnå, d. 1895 i Vasa) var en skolman, historiker och folklivsvetare. Rancken var 1854-87 lektor i historia och geografi vid Vasa gymnasium, sedermera Vasa svenska lyceum, och verkade 1865-72 och 1874-76 som läroverkets rektor. En stor del av hans skrifter berör personer och händelser från 1808-09 års krig. Rancken var den förste som systematiskt samlade in finlandssvensk folklore. Denna verksamhet resulterade i ett stort privatarkiv och en omfattande boksamling, vilka han 1886 donerade till Vasa lyceum.

Källa: Biografiskt lexikon för Finland
Bild: ÅA:s folkloristiska samlingar