Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

E-tent: Start

Inloggning till Exam

Logga in till exam: exam.utu.fi

Allmän info för studenter som ska e-tenta

 Ang. tillgång till nyckel till utrymmena, se fliken Anmälan, bokning och e-tentnycklar.

E-tent står för elektronisk tentamen och innebär ett system där man kan tentera på dator i ett videoövervakat utrymme. Med e-tent erbjudsen mer flexibel möjlighet att tentera;man kan tentera i snabbare takt och på flexiblare tidpunkter som lättare går att anpassa efter andra tenter och arbete. 
Systemet för e-tent (Exam) och e-tentrummen är gemensamma för Åbo Akademi och Turun Yliopisto. Det finns flera e-tentrum i Åbo och ett i Vasa.

Hur gör du för att e-tentera?

 1. Kontrollera vlka kurser som kan tenteras i Exam

 • Du kan söka fram alla existerande allmänna e-tenter i Exam efter att du loggat in på exam.utu.fi
 • Din lärare har meddelat dig att du kan e-tenta.
 • Din lärare har gett dig direktlänken till en tent i Exam
 1. Boka en e-tent via Exam - logga in på exam.utu.fi
 2. Se till att du har ett nyckelkort till e-tentrummet
 3. Gå till e-etentrummet där du bokat din tent och genomför tenten
 4. Vänta på att få bedömningen via e-post

Tidpunkter för e-tenter

 • Tentamina kan bokas max 1 månad (28 dagar) på förhand.
 • Läraren har definierat när kursen är möjlig att tentera. Dessa tider finns i e-tentsystemets bokningskalender där du bokar in dig för att tentera på en ledig tid. Du kan också komma överens med läraren att få tentera som e-tent. Det är upp till varje lärare att avgöra om hon/han vill erbjuda denna möjlighet.
 • Någon minimitid för hur länge i förväg en tentbokning rent tekniskt bör göras finns inte, huvudsaken är att man hinner till sin bokning (dvs. också vid behov hinner skaffa nyckelkort till utrymmet).
 • Du kan påbörja och avsluta tentamen när som helst under den tid du bokat för tenten (dvs. du måste inte börja skriva din tent då tenttiden startar, men notera att tiden alltid tar slut vid den tidpunkt då bokningen upphör).
 • Det är förbjudet att lämna tentutrymmet under pågående tentamen.

Tentbesök från annan högskola eller vid annan högskola

Studenter från andra högskolor kan avlägga tentamen från sina egna hemhögskolor i Turun yliopistos och Åbo Akademis Exam-utrymmen. 
Notera att du bokar din tent via din hemhögskolas Exam-system, med din hemhögskolas användarnamn.
Se närmare anvisningar på finska resp. på engelska för avläggandet av tenten i Åbo.

Information för ÅA-studenter som vill tentera vid en annan högskola.

Coronainfo

I e-tentrummen följs universitetens anvisningar för coronavirussituationen.
Tvätta händerna före tenten. Torka tangentbord, mus och övriga ytor som kan beröras med desinficerande dukar. Du får inte gå och tentera om du är sjuk.
OBS! Annullera eller ändra bokningen genast, om du inte kan gå och tentera på den tid du bokat, så att platsen frigörs för andra!

Lärarguider

Kontaktinformation

Frågor: exam@utu.fi

Blankett för anmälan om avbruten tent

Kontaktperson för e-tent vid Åbo Akademi:
Tove Forslund, FUS/Lärandestöd, 02-2154685, exam@utu.fi

Fakulteternas kontaktpersoner för Exam:
FHTPs: ämnesstöd
FSE: Joanna Anckar och Tuija-Liisa Pohja 
FNT: Mary-Anne Hamberg-Ahola och Kerstin Fagerström

Användarvillkor

1. I e-tent följs ÅA:s instruktion för examination och bedömning.
2. Studerande går med på audio- och videoövervakning, samt att passerkontroll, videoövervakning och tentamenssystemets uppgifter kan kombineras för att säkra identiteten på den som tenterar.
3. I e-tent tillämpas de allmänna användningsvillkoren för Akademins datorresurser.
4. Dataskyddsregister för Exam[pdf] och dataskyddsregister för videoövervakning av e-tentutrymmena i Åbo [pdf] och dataskyddsregister för videoövervakning i Vasa [pdf] uppgjorda enligt Personuppgiftlagens 10§ (22.4.1999/523)