Skip to main content

Open access: APC-avgifter: rabatter & APC-pool

Rabatter på open access-avgifter (APC) för ÅA-forskare

ÅA-anknutna forskare får rabatt på APC (article processing charge, också kallad open access-avgift, publiceringsavgift, författaravgift) hos följande förlag. Klicka på förlagets namn för anvisningar för hur rabatten fås.   

ACS (American Chemical Society) - Full open access och hybrid, ett begränsat antal artiklar kan årligen publiceras gratis ("vouchers"). Därefter kan ÅA-anknutna forskare få 25% rabatt på ASC Author Choice-programmet (hybrid), förutsatt att man anger att ÅA är en "all ASC Publications subscribing institution". Priser här. (Tillägg 30.10.2019: Vouchrarna 2019 är slut och nya är tillgängliga från 1.1.2020. Under tiden kan du ansöka om att få avgiften täckt ur APC-poolen, se högra spalten. >)

Elsevier - Full open access och hybrid, 50% rabatt på APC i utvalda tidskrifter.
(Obs! Elsevier har s.k. spegeltidskrifter (mirror journals) som är open access och har samma titel som högt rankade tidskrifter men med tillägget X. De här är skilda tidskrifter och inte hybridlösningar för originalen och material som publiceras i dem publiceras inte i den högt rankade ursprungstidskriften. Vi rekommenderar tills vidare (mars 2019) att överväga originalpublikationen + parallellpublicering av det accepterade manuskriptet.) 

Emerald - Hybrid, gratis 

MDPI - Full open access, rabatt 10% (välj Åbo Akademi i rullgardinsmeny under "Selected institutions and societies have individual agreements...")

RSC (Royal Society of Chemistry) - Hybrid open access, gratis

Sage Choice - Hybrid, rabatt 87,5%: APC kostar £200 istället för ordinariepris £1600

Springer Nature (=Springer) - Full open access och hybrid, gratis

Kontrollera hur du får tillgång till rabatten eller vouchern innan du skickar in ditt manuskript. (Länkar till villkor och anvisningar finns i listan ovan.) Förfarandet varierar från förlag till förlag, men i regel krävs att den ansvariga författaren ("corresponding author") använder sin abo.fi-e-postadress som bevis för tillhörighet till ett universitet som omfattas av rabatten.

Rabatter fås främst tack vare så kallade read and publish-avtal som tillåter att forskare vid universitet som betalar för tidskriftsprenumerationer från dessa förlag får publicera öppet (både full open access och hybrid) billigare eller gratis i många av förlagens tidskrifter. FinElib är bibliotekens nationella förhandlingsorgan för dessa avtal.

APC-pilotpool hösten 2019

4.10.2019

APC-poolpilot vid ÅA hösten 2019

Har du en artikel i röret som kunde publiceras i en open access-tidskrift men saknar finansiering för avgiften? ÅA piloterar en APC-pool under hösten 2019! Målet är att stöda open access-publicering och se hur en gemensam APC-pool borde fungera.

Bakgrund

Åbo Akademis forskare behöver övergå till att publicera mera i open access-kanaler men det kostar ibland, och alla har inte tillgång till finansiering för de APC-avgifter som utgivarna tar ut istället för prenumerationsavgifter. Därför gör vi ett försök med en APC-pool.

Hur

Poolens medel beviljas på basis av (kort) ansökan på e-blankett. Ansökningarna beviljas av vicerektorerna tillsammans på föredragning av projektledare för öppen vetenskap. (Från början av november beviljas de av ett arbetsutskott utsett av FUN på beredning av en utvärderingsgrupp vid ÅAB som kontrollerar att publikationen uppfyller uppställda villkor.)

Pilotpolen fungerar under hösten 2019. För att beviljas finansiering ska artikeln kunna accepteras senast 31.12.2019 (sista dateringsdag för fakturan/kreditkortsbetalningen pga. Det externa finansieringsinstrumentets begränsningar). Det går att söka vid inskickningstidpunkt och få en reservation, men finansieringen ska helst kunna ges vidare till en annan forskare på väntelistan med granskningstidpunkt 15.12.2019.

Pilotpoolens funktion ska matcha publiceringspraxis och den justeras efterhand utgående från feedback!

Ansökan: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11840/lomake.html

Endast feedback: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11915/lomake.html

Principer för beviljande av APC-stöd

Vem kan söka?

Forskare med huvudsaklig ÅA-affiliation, vars publikationer rapporteras till UKM (för ÅA) och som fungerar som ”corresponding author”/”submitting author”, närmare bestämt

 1. Vid ÅA anställda forskare (alla nivåer)
 2. Forskare med avtal för icke-anställd personal (stipendiater med ”UFO-avtal”, alla nivåer)
 3. Emeriti

OBS! Forskare som har externa forskningsmedel (t.ex. FA-projekt) förväntas ha budgeterat medel för ev. OA-avgifter och ska avlägga sådana avgifter ur sina projektmedel. Forskare med enbart anknytning som docent rapporterar inte sina publikationer för ÅA till UKM och de kan därför inte ansöka om stöd.

 

Stöd kan beviljas för avgifter för publikationer som uppfyller merparten av följande villkor:

 1. Full open access-publikationer (=tidskrifter i vilka alla artiklar blir öppet tillgängliga och som inte uppbär prenumerationsavgifter). Också bokkapitel kan få motsvarande s.k. BPC ersatt.
 2. Tidskriften/publikationskanalen finns registrerad i DOAJ.org eller Scopus eller kan på annat sätt granskas och konstateras vara seriös.
  1. Referentgranskning. Publikationskanalen har ett seriöst förfarande för kvalitetsgranskning (peer review) och publikationen som ansökan gäller ska genomgå sådan granskning.
  2. Utgivaren/tidskriften har tydliga publikationsetiska principer
   (Motsvarande Open Access Scholarly Publishers Associations (OASPA) "Code of Conduct" http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/. )
 3. Publikationskanalen ska ha JUFO-klass 1-3.
 4. Publikationen får en öppen licens (helst CC-BY 4.0, om ingen annan erbjuds accepteras CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND).
 5. Besked på antagning för publicering förväntas inom år 2019 (för att finansieringen behöver användas senast 31.12.2019).

 

 1. Hybridpublicering (open access som extra service i en prenumerationsbaserad tidskrift, där endast en del av innehållet är fritt tillgängligt) prioriteras inte. Om medel kvarstår vid årets slut beviljas de för hybridpublicering i fall då parallellpublicering (grön open access) av antingen final draft (efter peer review) eller utgivarens slutliga pdf inte är möjlig inom en rimlig tid.
   -- Varför? Hybridmodellen är dyr eftersom tidskrifterna tar ut både prenumerations/licensavgift och APC via universiteten (s.k. ”double dipping”). APC-avgiften är i dessa fall inte ett villkor för publicering, utan en kompletterande service. För hybridpublikationer rekommenderas i första hand parallellpublicering som väg till open access.

 

Ansökningsförfarande

Ansökan görs på e-blankett och utvärderingsgruppen strävar efter att svara inom tre arbetsdagar (med start den 7.10.2019):

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11840/lomake.html

 

Frågor kan riktas till openscience@abo.fi / Yrsa Neuman 4193

 

OBS!

APC-rabatter eller vouchers (fribiljetter i begränsat antal) för ÅA-forskare: http://libguides.abo.fi/openaccess/rabatter

Läs mera på http://libguides.abo.fi/openaccess