Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdata: Start

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Livscykel

Forskningsdata som uppstår, skapas eller insamlas av forskare anknutna till Åbo Akademi ska hanteras ansvarsfullt från början till slut, enligt ÅA:s policy för forskningsdatahantering. Den här guiden samlar information för att hjälpa dig som forskar att hitta rätt.

Dina forskningsdata är värdefulla också efter att projekttiden tagit slut och behöver hanteras väl under hela sin livscykel. Rätt förvaltade ger de hänvisningar och samarbeten på lång sikt och tryggar vetenskapens kvalitet genom att möjliggöra validering men också återanvändning.

Bild JISC: https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/research-data-lifecycle/ CC-BY-ND https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

ÅA:s riktlinjer för hantering av forskningsdata

http://blogs2.abo.fi/opensciencepolicy/2017/03/02/open-science-at-aau-university/  (Nedladdat 6.8.2019)

1. Forskarna vid Åbo Akademi hanterar sina forskningsdata i enlighet med gällande lagstiftning och avtal, etiska principer och god vetenskaplig praxis.

Med forskningsdata avses alla typer av data: rådata, primärdata, sekundärdata etc. i form av mätresultat, statistik, bildmaterial, inspelningar, transkriptioner (t.ex. av intervjuer), enkätsvar, observationer etc.

2. När ett forskningsprojekt planeras vid Åbo Akademi görs en plan upp för hantering av de forskningsdata som genereras inom projektet.

3. Som stöd för att göra upp en datahanteringsplan rekommenderar Åbo Akademi ett kvalificerat verktyg, till exempel DMPTuuli-verktyget. Åbo Akademis bibliotek följer med utvecklingen och användningen av DMPTuuli och andra motsvarande verktyg samt ordnar kurser och stöd för användningen av verktygen.

4. Åbo Akademis utgångspunkt för hanteringen av forskningsdata är att främja öppenhet och gemensam användning av data. Forskaren avgör dock själv från fall till fall, med beaktande av etiska, juridiska och avtalsmässiga aspekter vilken grad av öppenhet och tillgång hens forskningsdata kan ges. Forskaren kan välja att öppna endast en del av materialet. Data eller delar av data kan antingen vara helt öppna eller också kan användningen begränsas till exempel till forskningsändamål.

5. Åbo Akademi rekommenderar att digitala forskningsdata lagras i säkra och kvalificerade nationella eller internationella databaser och tjänster. Åbo Akademis bibliotek följer upp användningen av lagringstjänster och ger stöd i användningen.

6. Forskaren ansvarar för att uppge tillräckliga metadata för sina forskningsdata. Forskningsdata lagras och registreras så att data är tillgängliga och användbara även i efterhand, till exempel för återanvändning. I fråga om mycket stora mängder data prioriteras metadata för material som är relevant i direkt anslutning till publikationer.