Gå till huvudinnehållet

eGradu: Upphovsrätt och publicering

Upphovsrätt

Vad innebär upphovsrätt?
Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en beskrivande framställning i skrift eller tal eller någon form av konstverk (Upphovsrättslagen 1 §). Upphovsrätt innefattar rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik (2 §). Då exemplar av ett verk framställs eller verket helt eller delvis görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen anges på det sätt god sed kräver (3 §).

Vem tillfäller upphovsrätten?
Utgångspunkten för nätpublicering i publikationsarkivet är att du till fullo behåller dina rättigheter till din egen text. Upphovsrätten tillfaller självfallet författaren och överförs inte till Åbo Akademi fastän den publiceras i ÅA:s publikationsarkiv.

Ifall du är den enda författaren, texten publiceras för första gången och du äger rättigheterna till allt tilläggsmaterial, såsom bilder och tabeller, finns det inga hinder för digital publicering i publikationsarkivet.

Ge ut avhandlingen på ett förlag
Om din avhandling också ges ut på ett förlag, kontakta Åbo Akademis bibliotek för närmare information!

Elektronisk/Digital publicering

Ett examensarbete blir offentligt när det har bedömts och är godkänt.Avhandlingar för högre högskoleexamen inlämnas fr.o.m. 1.8.2018 elektroniskt i akademins publikationsdatabas, där de är tillgängliga för allmänheten.
Ifall det är fråga om ett magisterarbete som innehåller sekretessbelagd information publiceras endast den del av magisterarbetet som inte innehåller sekretessbelagd information. Studenten kan även välja att magisterarbetet blir tillgängligt endast vid Åbo Akademis bibliotek.

Open Access-publicering innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på nätet. Fri tillgång betyder att upphovsmannen ger alla rätt att läsa, ladda ner, kopiera och sprida verket digitalt samtidigt som full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt (dvs. upphovsmannen måste anges och verket får inte förvanskas).

Då studenten fyller i formuläret för elektronisk publicering bestämmer hen samtidigt vilket alternativ för publicering som hen väljer. Studenten kan välja mellan olika öppna Creative Commons-licenser (CC) och det traditionella alternativet ”All rights reserved.

Närmare information om vad studenten bör göra för att publicera sin avhandlingen hittas under fliken Studenter.