Skip to main content

eGradu: Upphovsrätt och publicering

Upphovsrätt

Vad innebär upphovsrätt?
Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en beskrivande framställning i skrift eller tal eller någon form av konstverk (Upphovsrättslagen 1 §). Upphovsrätt innefattar rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik (2 §). Då exemplar av ett verk framställs eller verket helt eller delvis görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen anges på det sätt god sed kräver (3 §).

Vem tillfäller upphovsrätten?
Utgångspunkten för nätpublicering i publikationsarkivet är att du till fullo behåller dina rättigheter till din egen text. Upphovsrätten tillfaller självfallet författaren och överförs inte till Åbo Akademi fastän den publiceras i ÅA:s publikationsarkiv.

Ifall du är den enda författaren, texten publiceras för första gången och du äger rättigheterna till allt tilläggsmaterial, såsom bilder och tabeller, finns det inga hinder för digital publicering i publikationsarkivet.

Ge ut avhandlingen på ett förlag
Om din avhandling också ges ut på ett förlag, kontakta Åbo Akademis bibliotek för närmare information!

Elektronisk/Digital publicering

Avhandlingar för högre högskoleexamen inlämnas fr.o.m. 1.8.2018 elektroniskt i akademins publikationsdatabas, där de är tillgängliga för allmänheten. Undantag är examensarbeten som förbereds för publicering eller är sekretessbelagda. Dessa avhandlingar förvaras elektroniskt, men som icke-offentliga. En avhandling eller ett avslutande examensarbete är offentligt. En opublicerad avhandling eller ett examensarbete blir offentligt när det har bedömts som avhandling eller slutarbete för en examen.

Open Access-publicering innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på nätet. Fri tillgång betyder att upphovsmannen ger alla rätt att läsa, ladda ner, kopiera och sprida verket digitalt samtidigt som full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt (dvs. upphovsmannen måste anges och verket får inte förvanskas).

Då studenten fyller i formuläret för elektronisk publicering bestämmer hen samtidigt vilket alternativ för publicering som hen väljer (se nedan).
Avhandlingen uppbevaras elektroniskt i Åbo Akademis publikationsarkiv och görs tillgängligt på det sätt studenten väljer.

Närmare information om vad studenten bör göra för att publicera sin avhandlingen hittas under fliken Studenter.

 

Alternativen för publicering

Då studenten fyller i blanketten för elektronisk publicering (se här), så kan hen välja mellan följande alternativ:

  • Jag ger mitt tillstånd till publicering av min avhandling i ÅA:s publikationsarkiv (Avhandlingen blir då fritt läsbar på nätet i Åbo Akademis publikationsarkiv som finns under nationella Doria-portalen)
  • Avhandlingen innehåller sekretessbelagd information och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv (om avhandlingens innehåll ska sekretessbeläggas, bör studenten anhålla hos dekanus om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning (ES 43 §) ).
  • Avhandlingen förbereds för kommersiell publicering och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv. (Avhandlingen bearbetas för att ges ut i en publikation och kan därför inte direkt publiceras i ÅA:s publikationsarkiv. Skribenten anhåller hos handledaren alt. dekanus om undantag från publiceringstidpunkt. Anhållan hos handledaren görs direkt till handledaren, medan anhållan hos dekanus lämnas in till utbildningskoordinatorn vid fakultetskansliet.
    Handledaren kan bevilja undantag för högst ett år, medan dekanus kan bevilja undantag för högst fem (1 + 4) år.
    Handledaren informerar om sitt beslut och fakulteten informerar om dekanusbeslut till Åbo Akademis bibliotek, abopub@abo.fi.
  • Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek.