Skip to main content

eGradu: Anhåll vid behov om sekretessbeläggning

Anhåll vid behov om sekretessbeläggning

Om avhandlingens innehåll ska sekretessbeläggas, bör du senast nu anhålla hos dekanus om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning.
(Diskutera först med din handledare).

Utdrag ur Examensstadgan 43 §:

Handlingar som gäller planering av eller basmaterial för avhandlingar eller examensarbeten är sekretessbelagda på det sätt som föreskrivs i 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Om avhandlingens innehåll ska sekretessbeläggas, bör författaren senast då avhandlingen lämnas in för bedömning anhålla hos dekanus om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning. Dekanus ska på författarens anhållan eller annars då det enligt lagen är motiverat och möjligt med stöd av lagen besluta att en godkänd avhandling eller ett examensarbete delvis sekretessbeläggs.

Anvisningar för anhållan om sekretessbeläggning
Skriv en fritt formulerad anhållan, där det ska framgå en kort motivering/orsak till behovet att sekretessbelägga avhandlingen, vad som behöver sekretessbeläggas, den önskade perioden (enligt examensstadgan max 4 år), handledarens namn och huvudämne (inkl. bekräftelse att ärendet diskuterats med handledaren) samt studentens namn, matrikelnummer och kontaktinformation.
Hänvisa i anhållan till 24 § 1 mom. 21 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Anhållan skickas in till utbildingskoordinatorn som föredrar ärendet för dekanus.