Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Anhåll vid behov om sekretessbeläggning

Anhåll vid behov om sekretessbeläggning

Om avhandlingens innehåll ska sekretessbeläggas, bör du senast nu anhålla hos dekanen om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning.
(Diskutera först med din handledare).

OBS! Reglerna för sekretessbeläggning kommer att ändras. Hela magisterarbetet kommer inte längre att kunna sekretessbeläggas, utan endast de delar som innehåller sekretessbelagd information. Anhållan om sekretessbeläggning görs på samma sätt som tidigare (se nedan).
Den del av avhandlingen som publiceras blir endast tillgänglig vid Åbo Akademis bibliotek och publiceras i sin helhet efter 4 år, då antingen tillgänglig endast via biblioteket eller i publikationsarkivet.

Utdrag ur nuvarande Examensstadgan 43 §:

Handlingar som gäller planering av eller basmaterial för avhandlingar eller examensarbeten är sekretessbelagda på det sätt som föreskrivs i 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Om avhandlingens innehåll ska sekretessbeläggas, bör författaren senast då avhandlingen lämnas in för bedömning anhålla hos dekanus om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning. Dekanus ska på författarens anhållan eller annars då det enligt lagen är motiverat och möjligt med stöd av lagen besluta att en godkänd avhandling eller ett examensarbete delvis sekretessbeläggs.

Anvisningar för anhållan om sekretessbeläggning
Skriv en fritt formulerad anhållan, där det ska framgå en kort motivering/orsak till behovet att sekretessbelägga avhandlingen, vad som behöver sekretessbeläggas, den önskade perioden (enligt examensstadgan max 4 år), handledarens namn och huvudämne (inkl. bekräftelse att ärendet diskuterats med handledaren) samt studentens namn, matrikelnummer och kontaktinformation.
Hänvisa i anhållan till 24 § 1 mom. 21 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Anhållan skickas in till utbildingskoordinatorn som föredrar ärendet för dekanen.