Skip to main content

eGradu: Fakultetskansliet/dekanus

Fakultetskansliets uppgifter

Fakultetskansliet

 • får av handledaren e-post då plagiatgranskningen är godkänd om att språk- och sakgranskning kan inledas
 • öppnar ärendet i Docsy (eller motsvarande) och ger rubrik (’Granskning och bedömning av Stina Students avhandling pro gradu’) + registrerar handledarens e-post
 • registrerar ett eller två utlåtanden från sakgranskarna i Docsy
 • kontrollerar i Peppi att språkgranskningen är godkänd
  • registrerar språkgranskningen i Docsy först då språkgranskningen är godkänd
 • kontrollerar att plagiatgranskningen är genomförd och godkänd
 • bereder och föredrar ärendet för dekanus i DocSy
 • informera om beslutet
  • delger dekanus beslut om bedömning till skribenten, handledaren och ämnesansvarig (beslutet inkluderar anvisning för begäran om omprövning inom 14 dagar)
  • skickar e-post till ÅAB abopub@abo.fi om att avhandlingen är färdig för publicering (offentliggörande enligt ES 43 §)
   • Om avhandlingen har sekretessbelagts bifogas beslutet om sekretessbeläggning till ÅAB
 • registrerar vitsordet och sp i Peppi
 • avslutar ärendet i Docsy