Skip to main content

eGradu: ÅAB

Åbo Akademis biblioteks uppgifter

ÅAB

  • kvitterar i Syli att studenten skickat in inmatningsformulär (status ändras från ’pending’ till 'assigned')
  • har tillgång till fakulteternas graduadresser (fhtpgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi och fntgradu@abo.fi) via vilka de kontrollerar om skribenten skickat in avhandlingen i korrekt format PDF/A, samt kontrollerar att inmatningsformuläret är korrekt ifyllt (om det inte gjorts korrekt skickar ÅAB en påminnelse till skribenten
  • får av fakultetskansliet e-post då en avhandling är färdig för publicering
    • ÅAB publicerar den version av avhandlingen som skickats in för plagiatgranskning, dvs. plockar avhandlingen från Urkund-länken (förutom i de fall att språkgranskningen är underkänd)
    • om avhandlingen har sekretessbelagts bifogar fakultetskansliet beslutet om sekretessbeläggning till ÅAB (vilket ska finnas tillgängligt på samma förvaringsplats som avhandlingen)

Notera gällande underkänd språkgranskning:
Om språkgranskningen har underkänts kommer Språkcentret att skicka en ny version av studentens avhandling i det skede då språkgranskningen godkänts. Språkcentret bifogar en rättelse. Den språgranskade versionen blir tillgänglig på det sätt studenten väljer, medan den sakgranskade versionen sparas på spärrad server, med rättelsen.